Senior Java Developer

151 Professional Services: Billable · Rīga, Riga
Department 151 Professional Services: Billable
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Mid-level
Compensation 3000 - 6500 EUR Gross

EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. Founded in 2008, EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels, and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insurtech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit EISGroup.com


EIS Group Latvia, SIA is looking for Middle/ Senior Java Developer.


Your responsibilities will include:

 • New feature  full-stack development and bug fixing for the existing functionality
 • Participation in unit, integration, automation and functional testing 
 • Code review and contribution to architecture and design documents prepared by architects
 • Interaction with business analysts, system architects and quality assurance to ensure the finalized requirements are clear, concise, comprehensive, unambiguous, and well-documented 


  Requirements:

   •  4+ year experience in Java software development

 • Theoretical and practical knowledge in programming technologies and software development life cycle (SDLC). 
 • High knowledge and experience with the following: 
 • Java Core
 • OOP
 • Experience with relational databases (Oracle or MS SQL Server) and SQL 
 • Spring framework (Core, Web Flow) 
 • Hibernate (JPA version) 
 • Maven 
 • At least Intermediate English level and good Latvian language knowledge


 The following skills would be a plus:

 • Experience in Insurance
 • Migration tools (liquibase is preferred)
 • React JS
 • Kafka


What we offer:

 • Opportunity to work fully remote (or hybrid) & possibility to work abroad for 3 months each year
 • Home office set up and utility compensation
 • Health and accident insurance
 • Additional financial benefits & extra holidays
 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • Work with the newest Apple Macbooks


 *Monthly salary offer will be defined based up on the candidate’s professional competence compliance with job demands. The salary is a part of the remuneration package provided by EIS Group Latvia, that includes additional bonuses and opportunities (health insurance, professional development etc.)


By applying for this job vacancy, you affirm the processing of your personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Latvia. No personal data will be disclosed to third parties without your consent.


LV 


EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com


EIS aicina savā komandā pievienoties Vecāko Java Programmētāju.


Pienākumi:


 • Jaunu funkciju full-stack izstrādāšana un esošās funkcionalitātes izstrāde un kļūdu labošana
 • Dalība komandā, integrācijā, automatizācijā un funkcionālajā testēšanā
 • Koda izvērtēšana un piedalīšanās arhitektu sagatavotajās arhitektūras un dizaina dokumentācijās
 • Cieša sadarbība ar biznesa analītiķiem, sistēmu arhitektiem un kvalitātes vadību, lai nodrošinātu, ka gala prasības ir skaidras, kodolīgas, visaptverošas, nepārprotamas un labi dokumentētas


Nepieciešamās prasmes: 


 • 4+ gadu pieredze Java programmatūras izstrādē
 • Teorētiskās un praktiskās zināšanas programmēšanas tehnoloģijās un programmatūras izstrādes dzīves ciklā (SDLC)
 • Labas zināšanas un pieredze šādās jomās:
 • Java Core
 • OOP
 • Pieredze darbā ar datu bāzēm (Oracle vai MS SQL Server) un SQL
 • Spring framework (Core, Web Flow) 
 • Hibernate (JPA version) 
 • Maven 
 • Vidējais vai augstas angļu valodas zināšanas


Vēlamās prasmes un pieredze:


 • Pieredze apdrošināšanas jomā
 • Vidējais vai augstas angļu valodas zināšanas
 • Migrācijas rīki (vēlama liquibase)
 • React JS
 • Kafka


EIS piedāvā saviem darbiniekiem:


 • Iespēja strādāt pilnībā attālināti (vai hibrīda veidā) & iespēja strādāt ārzemēs 3 mēnešus katru gadu
 • Mājas biroja iekārtošana un komunālo pakalpojumu kompensācija
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Papildu finansiālie bonusi & papildu brīvdienas
 • Dažādas jaunu zināšanu apmaiņas un apmācības iespējas
 • Unikāla globāla darba vide
 • Tirgū konkurētspējīga atlīdzība, pamatojoties uz regulāriem darbības pārskatiem
 • Draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi
 • Attīstības iespējas visā pasaulē
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbook datoriem


Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  151 Professional Services: Billable
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Mid-level
 • Compensation
  3000 - 6500 EUR Gross