Senior Automation Tester

151 Professional Services: Billable · Rīga, Riga
Department 151 Professional Services: Billable
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Experienced
Compensation 2800.00- 6500.00 EUR Gross

EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. Founded in 2008, EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels, and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insurtech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit EISGroup.com


EIS Group Latvia, SIA is looking for Automation Tester.


As a part of the Test Automation Team, you will have the opportunity to be involved in activities such as:


 • Work as a member of the automation team on the automated testing of enterprise business applications
 • Develop new automated tests based on business needs and requirements
 • Support existing automated test scenarios and test execution process
 • Contribute to the test framework development
 • Work according to the best practices and standards


 Our expectations:


 • Experience in Software Testing from 3 years+ in automation tester position
 • Willingness to learn and work on improving your skills and knowledge
 • Good Java 1.8 knowledge
 • Good knowledge in Selenium WebDriver and test automation frameworks domains
 • Good understanding of REST/SOAP services, XML, JSON
 • Knowledge of SQL, Maven, Jenkins
 • Intermediate English level (or higher)
 • Ability to establish automation process on the project according to common company test automation strategy and guidelines
 • Strong communication skills
 • Ability to work in a team


Desired skills and experience:


 • Experience in team leadership and mentoring 


We Offer: 


 • Opportunity to work fully remote (or hybrid) & possibility to work abroad for 3 months each year
 • Home office set up and utility compensation
 • Health and accident insurance
 • Additional financial benefits & extra holidays
 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • Work with the newest Apple Macbooks


 *Monthly salary offer will be defined based up on the candidate’s professional competence compliance with job demands. The salary is a part of the remuneration package provided by EIS Group Latvia, that includes additional bonuses and opportunities (health insurance, professional development etc.)


By applying for this job vacancy, the candidate affirms the processing of his/her personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Latvia. Without candidate's consent his/her personal data will not be disclosed to the third parties.


LV


EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com


EIS aicina savā komandā pievienoties Vecāko Automatizācijas Testētāju.


Pienākumi:


 • Būt automatizācijas komandas loceklim, strādājot pie uzņēmuma biznesa lietojumprogrammu automatizētas testēšanas
 • Izstrādāt jaunus automatizētus testus, pamatojoties uz biznesa vajadzībām un prasībām
 • Atbalstīt esošos automatizētos testēšanas scenārijus un testa izpildes procesu
 • Piedalīties testa sistēmas izstrādē
 • Strādāt saskaņā ar labāko praksi un standartiem


Nepieciešamās prasmes: 


 • Pieredze programmatūras testēšanā sākot no 3 gadiem un automatizācijas testētāja amatā
 • Vēlme mācīties un strādāt pie savu prasmju un zināšanu pilnveidošanas
 • Labas Java 1.8 zināšanas
 • Labas zināšanas Selenium WebDriver un testēšanas automatizācijā
 • Laba izpratne REST/SOAP services, XML, JSON
 • Zināšanas SQL, Maven, Jenkins
 • Vidējais vai augstas angļu valodas zināšanas
 • Spēja izveidot automatizācijas procesus projektā saskaņā ar kopējo uzņēmuma testu automatizācijas stratēģiju un vadlīnijām
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Spēja strādāt komandā


Vēlamās prasmes un pieredze:


 • Pieredze komandas vadīšanā un mentoringā


EIS piedāvā saviem darbiniekiem:


 • Iespēja strādāt pilnībā attālināti (vai hibrīda veidā) & iespēja strādāt ārzemēs 3 mēnešus katru gadu
 • Mājas biroja iekārtošana un komunālo pakalpojumu kompensācija
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Papildu finansiālie bonusi & papildu brīvdienas
 • Dažādas jaunu zināšanu apmaiņas un apmācības iespējas
 • Unikāla globāla darba vide
 • Tirgū konkurētspējīga atlīdzība, pamatojoties uz regulāriem darbības pārskatiem
 • Draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi
 • Attīstības iespējas visā pasaulē
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbook datoriem


Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  151 Professional Services: Billable
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Experienced
 • Compensation
  2800.00- 6500.00 EUR Gross