AWS Infrastructure Engineer

162 CICD / DevOps · Rīga, Riga
Department 162 CICD / DevOps
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Experienced
Compensation EUR 3000 - 6500 gross, depending on level of experience

EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. Founded in 2008, EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels, and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insurtech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit EISGroup.com


At EIS our DevOps team is cooperating with highly talented software development professionals. The team is responsible for the support and improvement of DevOps tools for the whole organization and microservices engineering practices. DevOps work at EIS can be very different, starting from implementing Jenkins pipelines using Groovy scripts, Terraform scripts, adjusting Maven, Scala and NPM build processes, extending Helm charts, and ending with researching the best approach to have stable and distilled DevOps practices applied to our product development lifecycle. Our DevOps team is managing 20+ different Cloud accounts for customers, which are mostly on AWS and Azure. Our microservice platform has around 100 pods running in non-scaled mode. Our typical CI/CD environment for engineering contains more than 250 VMs which require 2700+ vCPU, 6.5 TB of RAM. These numbers are even bigger on our managed public cloud accounts for our customers where we are supporting SaaS. It’s lots of responsibility but also lots of fun to work with!


We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts – this particular opportunity is for an experienced AWS Infrastructure Engineer


Get ready to:

 • Ensure successful implementation of AWS Cloud services provisioning for development and production platforms
 • Collaborating with development teams during product implementation
 • Constantly challenge the existing practices to propose improvements


What we expect from You:

 • Experience with AWS services like VPC, S3, IAM, EC2, Route53, EBS, RDS, SG
 • Experience with CloudFormation, Terraform
 • Automation skills: e.g. Bash, Python, Ansible
 • Good Linux OS administration knowledge and experience
 • Good understanding of internet routing protocols and switched environments
 • An open mind and pro-active approach to any obstacles we may face
 • A willingness to learn and contribute to our DevOps team future
 • Good knowledge of Network administration, VPN/IPSEC


Bonus points if you have:

 • Experience with other public clouds
 • Kubernetes (or even AWS EKS) system architecture knowledge and experience in building and maintaining Kubernetes-based configurations using Helm package manager
 • DevSecOps experience
 • Some history of IT community work - conferences, meetups etc.
 • Mentoring or team leading experience
 • Extensive experience with Docker


What we offer:

 • Opportunity to work fully remote (or hybrid) & possibility to work abroad for 3 months each year
 • Home office set up and utility compensation
 • Health and accident insurance
 • Additional financial benefits & extra holidays
 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • Work with the newest Apple Macbooks


*Please note that we will be proceeding only with those applications that have valid working permits in the location stated in the vacancy description.


By applying for this job vacancy, the candidate affirms the processing of his/her personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Latvia. Without candidate's consent his/her personal data will not be disclosed to the third parties.


LV


EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com


EIS mūsu DevOps komanda sadarbojas ar ļoti talantīgiem programmatūras izstrādes profesionāļiem. Komanda ir atbildīga par DevOps rīku atbalstu un uzlabošanu visai organizācijai un mikropakalpojumu inženierijas praksēm. DevOps darbs EIS var būt ļoti atšķirīgs, sākot no Jenkins konveijeru ieviešanas, izmantojot Groovy skriptus, Terraform skriptus, Maven, Scala un NPM veidošanas procesu pielāgošanu, Helm diagrammu paplašināšanu un beidzot ar labākās pieejas izpēti stabilas un destilētas DevOps prakses pielietošanai mūsu produktu izstrādes dzīves ciklam. Mūsu DevOps komanda klientiem pārvalda 20+ dažādus mākoņa kontus, kas galvenokārt ir AWS un Azure. Mūsu mikropakalpojumu platformā ir aptuveni 100 pods, kas darbojas bez mēroga režīmā. Mūsu tipiskā inženierijas CI/CD vide satur vairāk nekā 250 virtuālās mašīnas, kurām nepieciešams 2700+ vCPU, 6,5 TB RAM. Šie skaitļi ir vēl lielāki mūsu klientu pārvaldītajos publiskajos mākoņa kontos, kur mēs atbalstām SaaS. Tā ir liela atbildība, bet veicina prieku strādāt!


Mēs meklējam gudrus, dinamiskus un intuitīvus cilvēkus, kas pievienotos mūsu augošajai apdrošināšanas tehnoloģiju profesionāļu un nozares ekspertu komandai – šī īpašā iespēja ir paredzēta pieredzējušam AWS infrastruktūras inženierim.


Esiet gatavs:

 • Nodrošināt veiksmīgu AWS mākoņpakalpojumu nodrošināšanas ieviešanu izstrādes un ražošanas platformām
 • Sadarboties ar izstrādes komandām produkta ieviešanas laikā
 • Pastāvīgi izaicināt esošo praksi, lai ierosinātu uzlabojumus


No Jums mēs sagaidām:

 • Pieredzi ar AWS pakalpojumiem, piemēram, VPC, S3, IAM, EC2, Route53, EBS, RDS, SG
 • Pieredzi ar CloudFormation, Terraform
 • Automatizācijas prasmes: e.g. Bash, Python, Ansible
 • Labas Linux OS administrēšanas zināšanas un pieredzi
 • Labu izpratni par interneta maršrutēšanas protokoliem un komutētām vidēm
 • Atvērtu prātu un proaktīvu pieeju visiem šķēršļiem, ar kuriem mēs varam saskarties
 • Vēlmi mācīties un sniegt ieguldījumu mūsu DevOps komandas nākotnē
 • Labas zināšanas par tīkla administrēšanu, VPN/IPSEC


Uzskatīsim par priekšrocību:

 • Pieredze ar citiem publiskajiem mākoņiem
 • Kubernetes (vai pat AWS EKS) sistēmas arhitektūras zināšanas un pieredze uz Kubernetes balstītu konfigurāciju veidošanā un uzturēšanā, izmantojot Helm pakas pārvaldnieku
 • DevSecOps pieredze
 • Zināma pieredze IT kopienās - konferences, tikšanās utt.
 • Mentoringa vai komandas vadīšanas pieredze
 • Plaša pieredze darbā ar Docker


EIS piedāvā saviem darbiniekiem:

 • Iespēja strādāt pilnībā attālināti (vai hibrīda veidā) & iespēja strādāt ārzemēs 3 mēnešus katru gadu
 • Mājas biroja iekārtošana un komunālo pakalpojumu kompensācija
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Papildu finansiālie bonusi & papildu brīvdienas
 • Dažādas jaunu zināšanu apmaiņas un apmācības iespējas
 • Unikāla globāla darba vide
 • Tirgū konkurētspējīga atlīdzība, pamatojoties uz regulāriem darbības pārskatiem
 • Draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi
 • Attīstības iespējas visā pasaulē
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbook datoriem


Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  162 CICD / DevOps
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Experienced
 • Compensation
  EUR 3000 - 6500 gross, depending on level of experience