CI/CD Engineer

162 CICD / DevOps · Rīga, Riga
Department 162 CICD / DevOps
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Experienced
Compensation 3500 - 5500 EUR gross

EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. Founded in 2008, EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels, and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insurtech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit EISGroup.com


At EIS our DevOps team is cooperating with highly talented software development professionals. The team is responsible for the support and improvement of DevOps tools for the whole organization and microservices engineering practices. DevOps work at EIS can be very different, starting from implementing Jenkins pipelines using Groovy scripts, Terraform scripts, adjusting Maven, Scala and NPM build processes, extending Helm charts, and ending with researching the best approach to have stable and distilled DevOps practices applied to our product development lifecycle. Our DevOps team is managing 20+ different Cloud accounts for customers, which are mostly on AWS and Azure. Our microservice platform has around 100 pods running in non-scaled mode. Our typical CI/CD environment for engineering contains more than 250 VMs which require 2700+ vCPU, 6.5 TB of RAM. These numbers are even bigger on our managed public cloud accounts for our customers where we are supporting SaaS. It’s lots of responsibility but also lots of fun to work with!


We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts – this particular opportunity is for an experienced CI/CD Engineer


Get ready to:

 • Ensure successful implementation of CI/CD process in development and production platforms
 • Collaborating with development teams during product implementation
 • Constantly challenge the existing practices to propose improvements


What we expect from You:

 • Experience writing Jenkins pipelines using Groovy
 • Experience with build tools (Gradle, Maven, SBT, NPM or others)
 • Experience working with Docker - building, maintaining, executing Docker images
 • Extensive experience with Git 
 • Good Linux OS administration knowledge and experience
 • Understanding of logging tools (ELK) 
 • Experience in setting up monitoring (Grafana, Prometheus)
 • An open mind and pro-active approach to any obstacles we may face
 • A willingness to learn and contribute to our DevOps team future


Bonus points if you have:

 • Kubernetes system architecture knowledge and experience in building and maintaining Kubernetes-based configurations using Helm package manager
 • Experience with SQL and non-SQL databases
 • Knowledge of using SonarQube 
 • Experience with AWS or Azure cloud services
 • Experience with microservices based architecture
 • DevSecOps experience
 • Java platform knowledge 
 • Some history of IT community work - conferences, meetups etc.
 • Mentoring or team leading experience


What we offer:

 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Health and accident insurance
 • Home office set up and utility compensation
 • Additional benefits & extra holidays
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • The latest Apple MacBook Pro laptops


*Please note that we will be proceeding only with those applications that have valid working permits in the location stated in the vacancy description.

By applying for this job vacancy, the candidate affirms the processing of his/her personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Latvia. Without candidate's consent his/her personal data will not be disclosed to the third parties


LV


EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com


EIS mūsu DevOps komanda sadarbojas ar ļoti talantīgiem programmatūras izstrādes profesionāļiem. Komanda ir atbildīga par DevOps rīku atbalstu un uzlabošanu visai organizācijai un mikropakalpojumu inženierijas praksēm. DevOps darbs EIS var būt ļoti atšķirīgs, sākot no Jenkins konveijeru ieviešanas, izmantojot Groovy skriptus, Terraform skriptus, Maven, Scala un NPM veidošanas procesu pielāgošanu, Helm diagrammu paplašināšanu un beidzot ar labākās pieejas izpēti stabilas un destilētas DevOps prakses pielietošanai mūsu produktu izstrādes dzīves ciklam. Mūsu DevOps komanda klientiem pārvalda 20+ dažādus mākoņa kontus, kas galvenokārt ir AWS un Azure. Mūsu mikropakalpojumu platformā ir aptuveni 100 pods, kas darbojas bez mēroga režīmā. Mūsu tipiskā inženierijas CI/CD vide satur vairāk nekā 250 virtuālās mašīnas, kurām nepieciešams 2700+ vCPU, 6,5 TB RAM. Šie skaitļi ir vēl lielāki mūsu klientu pārvaldītajos publiskajos mākoņa kontos, kur mēs atbalstām SaaS. Tā ir liela atbildība, bet veicina prieku strādāt!


Mēs meklējam gudrus, dinamiskus un intuitīvus cilvēkus, kas pievienotos mūsu augošajai apdrošināšanas tehnoloģiju profesionāļu un nozares ekspertu komandai – šī īpašā iespēja ir paredzēta pieredzējušam CI/CD inženieriem.


Esiet gatavs:

 • Nodrošināt veiksmīgu CI/CD procesa ieviešanu izstrādes un ražošanas platformās
 • Sadarbība ar izstrādes komandām produkta ieviešanas laikā
 • Pastāvīgi izaiciniet esošo praksi, lai ierosinātu uzlabojumus


No Jums mēs sagaidām:

 • Pieredze rakstot Jenkins konveijers, izmantojot Groovy
 • Pieredze ar veidošanas rīkiem (Gradle, Maven, SBT, NPM vai citiem)
 • Pieredze darbā ar Docker – Docker attēlu veidošanā, uzturēšanā, izpildē
 • Plaša pieredze darbā ar Git
 • Labas Linux OS administrēšanas zināšanas un pieredze
 • Izpratne par logging tools (ELK)
 • Pieredze monitoringa izveidē (Grafana, Prometheus)
 • Atvērts prāts un proaktīva pieeja visiem šķēršļiem, ar kuriem mēs varam saskarties
 • Vēlme mācīties un dot ieguldījumu mūsu DevOps komandas nākotnē


Uzskatīsim  par priekšrocību:

 • Kubernetes sistēmas arhitektūras zināšanas un pieredze uz Kubernetes balstītu konfigurāciju veidošanā un uzturēšanā, izmantojot Helm paku pārvaldnieku
 • Pieredze darbā ar SQL un non-SQL datu bāzēm
 • Zināšanas par SonarQube lietošanu
 • Pieredze ar AWS vai Azure mākoņpakalpojumiem
 • Pieredze ar mikropakalpojumu balstītu arhitektūru
 • DevSecOps pieredze
 • Java platformas zināšanas
 • Zināma pieredze IT kopienās - konferences, tikšanās utt.
 • Mentoringa vai komandas vadīšanas pieredze


EIS piedāvā saviem darbiniekiem:

 • Mājas biroja iekārtošana un komunālo pakalpojumu kompensācija
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Papildu finansiālie bonusi & papildu brīvdienas
 • Dažādas jaunu zināšanu apmaiņas un apmācības iespējas
 • Unikāla globāla darba vide
 • Tirgū konkurētspējīga atlīdzība, pamatojoties uz regulāriem darbības pārskatiem
 • Draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi
 • Attīstības iespējas visā pasaulē
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbook datoriem


Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  162 CICD / DevOps
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Experienced
 • Compensation
  3500 - 5500 EUR gross