Senior System Architect

501 Product and Technology · Rīga, Riga
Department 501 Product and Technology
Employment Type Full-Time
Compensation EUR 5000 - 7500 Gross

EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. Founded in 2008, EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels, and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insurtech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit EISGroup.com


We use the best in class cutting-edge technologies in order to achieve the architecture goals:

 • Reactive architecture - ability to make the system responsive, resilient, elastic and message-driven
 • Modifiability - easy to introduce new changes, extend functionality without breaking it or running into heavy refactorings
 • Scalability - ability to adapt and handle load increase without impacting the performance of the system
 • Cloud-Friendly - the ability of the functionality/system to run under different cloud provider environments
 • Performance - high responsiveness of a system to execute any action within a given time interval and maintain it under increased loads
 • Maintainability - the ability of the system to make changes, fix issues and etc with a degree of ease


The major approaches and technologies that we use are:

 • Reactive programming mainly using RxJava (creating asynchronous, event-based applications)
 • Use of Apache Kafka open-source distributed event streaming platform to enable:
  • Asynchronous commands
  • Atomicity implementation
  • Non blocking IO
 • DB read and write separation (CQS pattern)
 • Horizontally scalable DB with almost limitless capacity (Cassandra)
 • Highly embraced microservices architecture 
 • API-first architecture principles

Responsibilities:

 • Responsible for architecture and technical decisions made in assigned workstream(s), prepares architectural and design documentation
 • Reviews and approves functional & non-functional development and creates implementation guidelines for developers
 • Estimating the efforts on development at various project stages
 • Guide development team through implementation: through POC’s or running XP with developers, explaining design details, and solving design issues
 • Design and guide integration implementation with other components and/or external systems by selecting and evaluating suitable technologies
 • Develop business and functional design requirements using interviews, document analysis, surveys, business process descriptions, use cases, user stories, business analysis, and business workflow analysis
 • Conveying technical and conceptual ideas/topics to non-technical audiences as well as technical personnel
 • Investigates and solves a variety of architecture related problems such as performance, scalability, integration and other
 • Presents high-level and low-level design to relevant stakeholders


Required skills and experience:

 • Proven experience in roles like Lead Developer or Software Architect with experience in enterprise level applications
 • Strong interpersonal skills and a team-oriented mindset
 • Proven experience and knowledge of programming technologies and software development life cycle (SDLC)
 • Ability to write clear architectural design proposals
 • High level of understanding of architectural and enterprise design pattern
 • Expert Java knowledge and skills
 • Experience with relational databases (Oracle or SQL Server) and SQL
 • Strong knowledge of Spring framework (IoC, Transactions, Webservices)
 • Understanding of Microservices architecture and the Reactive Manifesto
 • Familiar with Agile methodologies
 • Upper-Intermediate English level (spoken and written)
 • High education in Math or Computer Science
 • Ability to travel 


What we offer:

 • Opportunity to work fully remote (or hybrid) 
 • Home office set up and utility compensation
 • Health and accident insurance
 • Additional financial benefits & extra holidays
 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • Work with the newest Apple Macbooks


*Please note that we will be proceeding only with those applications that have valid working permits in the location stated in the vacancy description.


By applying for this job vacancy, you affirm the processing of your personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Latvia. No personal data will be disclosed to third parties without your consent.


LV


EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com


Mēs izmantojam savā klasē labākās jaunākās tehnoloģijas, lai sasniegtu arhitektūras mērķus:

 • Reaktīvā arhitektūra – spēja padarīt sistēmu atsaucīgu, elastīgu un uz ziņojumu orientētu
 • Modificējamība - viegli ieviest jaunas izmaiņas, paplašināt funkcionalitāti, to nesalaužot vai neveicot smagus pārveidojumus
 • Mērogojamība - spēja pielāgoties un apstrādāt slodzes pieaugumu, neietekmējot sistēmas veiktspēju
 • Mākoņiem draudzīgs – funkcionalitātes/sistēmas iespēja darboties dažādās mākoņpakalpojumu sniedzēju vidēs
 • Veiktspēja - sistēmas augsta reaģētspēja, lai veiktu jebkuru darbību noteiktā laika intervālā un uzturētu to paaugstinātas slodzes apstākļos
 • Uzturamība - sistēmas spēja veikt izmaiņas, novērst problēmas utt. ar zināmu vieglumu


Galvenās pieejas un tehnoloģijas, ko mēs izmantojam, ir:

 • Reaktīvā programmēšana, galvenokārt izmantojot RxJava (asinhronu, uz notikumiem balstītu lietojumprogrammu izveide)
 • Apache Kafka atvērtā koda izplatītās notikumu straumēšanas platformas izmantošana, lai iespējotu:
  • Asinhronās komandas
  • Atomiskuma īstenošana
  • Nebloķējošs IO
 • DB lasīšanas un rakstīšanas atdalīšana (CQS modelis)
 • Horizontāli mērogojams DB ar gandrīz neierobežotu jaudu (Cassandra)
 • Ļoti plaši izmantota mikropakalpojumu arhitektūra
 • API-first arhitektūras principi


Pienākumi:

 • Atbildīgs par arhitektūru un tehniskajiem lēmumiem, kas pieņemti piešķirtajā(-s) darba plūsmā(-ās), sagatavot arhitektūras un projekta dokumentāciju
 • Pārskatīt un apstiprināt funkcionālu un nefunkcionālu izstrādi un izstrādāt ieviešanas vadlīnijas izstrādātājiem
 • Izstrādāšanas centienu novērtēšana dažādos projekta posmos
 • Vadīt izstrādes komandu ieviešanas procesā: izmantojot POC vai XP kopā ar izstrādātājiem, izskaidrojot dizaina detaļas un risinot dizaina problēmas.
 • Izstrādāt un vadīt integrācijas ieviešanu ar citiem komponentiem un/vai ārējām sistēmām, izvēloties un novērtējot piemērotas tehnoloģijas
 • Izstrādāt biznesa un funkcionālā dizaina prasības, izmantojot intervijas, dokumentu analīzi, aptaujas, biznesa procesu aprakstus, lietošanas gadījumus, lietotāju stāstus, biznesa analīzi un biznesa darbplūsmas analīzi.
 • Tehnisku un konceptuālu ideju/tēmu nodošana netehniskai auditorijai, kā arī tehniskajam personālam
 • Izpētīt un risināt dažādas ar arhitektūru saistītas problēmas, piemēram, veiktspēju, mērogojamību, integrāciju un citas
 • Iepazīstināt attiecīgās ieinteresētās personas ar augsta un zema līmeņa dizainu


Nepieciešamās prasmes un pieredze:

 • Pierādīta pieredze tādās lomās kā vadošais izstrādātājs vai programmatūras arhitekts ar pieredzi uzņēmuma līmeņa lietojumprogrammās
 • Spēcīgas saskarsmes prasmes un uz komandu orientēts domāšanas veids
 • Pierādīta pieredze un zināšanas par programmēšanas tehnoloģijām un programmatūras izstrādes dzīves ciklu (SDLC)
 • Spēja uzrakstīt skaidrus arhitektūras projektu priekšlikumus
 • Augsts izpratnes līmenis par arhitektūras un uzņēmuma dizaina modeli
 • Eksperta līmeņa Java zināšanas un prasmes
 • Pieredze darbā ar relāciju datu bāzēm (Oracle vai SQL Server) un SQL
 • Spēcīgas zināšanas par Spring ietvaru (IoC, Transactions, Webservices)
 • Izpratne par mikropakalpojumu arhitektūru un reaktīvo manifestu
 • Pārzināt Agile metodiku
 • Augstākā vidējā angļu valodas prasme (runā un rakstiski)
 • Augstākā izglītība matemātikā vai datorzinātnēs
 • Iespēja ceļot


EIS piedāvā saviem darbiniekiem:

 • Iespēja strādāt pilnībā attālināti (vai hibrīda veidā) 
 • Mājas biroja iekārtošana un komunālo pakalpojumu kompensācija
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Papildu finansiālie bonusi & papildu brīvdienas
 • Dažādas jaunu zināšanu apmaiņas un apmācības iespējas
 • Unikāla globāla darba vide
 • Tirgū konkurētspējīga atlīdzība, pamatojoties uz regulāriem darbības pārskatiem
 • Draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi
 • Attīstības iespējas visā pasaulē
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbook datoriem


Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  501 Product and Technology
 • Employment Type
  Full-Time
 • Compensation
  EUR 5000 - 7500 Gross