Lead Java Developer

151 Professional Services: Billable · Rīga, Riga
Department 151 Professional Services: Billable
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Experienced
Compensation EUR 5500 - 7000 gross

EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. Founded in 2008, EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels, and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insuretech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit www.EISGroup.com 


The Lead Java Developer in our Services organization is a critical role contributing to the customer success under the Engineering Delivery Management and Architects leadership. You will be one of the key experts who will focus on building software, enabling your peers, defining and contributing to the best development practices.


We use the best in class cutting-edge technologies in order to achieve the architecture goals:

 • Cloud deployment
 • Scalability
 • Cost
 • Resilience
 • Microservices

The major programming languages, technologies and frameworks that we use:

Java 11, Spring (Boot, Core, etc.), RxJava, Apache Kafka, TinkerPop, GraphQL and lots more.


Responsibilities:

 • Ability to convey technical and conceptual ideas/topics to non-technical audiences as well as technical personnel
 • Work closely with the development teams and subject matter experts to establish the technical vision and analyze tradeoffs between usability and performance needs
 • Actively participate in the architecture and technical decisions made in the teams
 • Support developers during feature implementation by explaining design details, and solving design issues
 • Participate in software development lifecycle by analyzing and implementing business (functional & non-functional) as well as internal requirements


Required skills and experience:

 • 6+ years of the relevant experience with the technology stack mentioned above
 • Theoretical and practical knowledge in programming technologies and software development life cycle (SDLC)
 • Wide mental outlook and analytical thinking
 • Strong interpersonal skills and a team-oriented mindset
 • Ability to write clear architectural design proposals
 • High level of understanding of architectural and enterprise design patterns
 • Expert Java knowledge and skills
 • Experience with relational databases (Oracle or MS SQL Server) and SQL 
 • Understanding of Microservices architecture and the Reactive Manifesto
 • Familiar with Agile methodologies
 • Upper Intermediate English level
 • High education in Math or Computer Science


What we offer:

 • Opportunity to work fully remote (or hybrid) 
 • Home office set up and utility compensation
 • Health and accident insurance
 • Additional financial benefits & extra holidays
 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • Work with the newest Apple Macbooks


*Please note that we will be proceeding only with those applications that have valid working permits in the location stated in the vacancy description.


By applying for this job vacancy, the candidate affirms the processing of his/her personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Group. Without candidate's consent his/her personal data will not be disclosed to the third parties.


LV


EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com


Vadošais Java izstrādātājs mūsu pakalpojumu organizācijā ir svarīga loma, kas veicina klientu panākumus inženiertehniskās piegādes pārvaldības un arhitektu vadībā. Jūs būsiet viens no galvenajiem ekspertiem, kas koncentrēsies uz programmatūras izveidi, iespēju nodrošināšanu saviem vienaudžiem, labākās izstrādes prakses noteikšanu un ieguldījumu.


Mēs izmantojam savā klasē labākās jaunākās tehnoloģijas, lai sasniegtu arhitektūras mērķus:

 • Mākoņa izvietošana
 • Mērogojamība
 • Izmaksas
 • Izturība
 • Mikropakalpojumi

Galvenās mūsu izmantotās programmēšanas valodas, tehnoloģijas un frameworks:

Java 11, Spring (Boot, Core, etc.), RxJava, Apache Kafka, TinkerPop, GraphQL un daudz ko citu.


Pienākumi:

 • Spēja nodot tehniskas un konceptuālas idejas/tēmas netehniskai auditorijai, kā arī tehniskajam personālam
 • Cieši sadarbojieties ar izstrādes komandām un priekšmetu ekspertiem, lai izveidotu tehnisko redzējumu un analizētu kompromisus starp lietojamības un veiktspējas vajadzībām
 • Aktīvi piedalīties komandās pieņemtajos arhitektūras un tehniskajos lēmumos
 • Atbalstiet izstrādātājus funkciju ieviešanas laikā, izskaidrojot dizaina detaļas un risinot dizaina problēmas
 • Piedalieties programmatūras izstrādes dzīves ciklā, analizējot un ieviešot biznesa (funkcionālās un nefunkcionālās), kā arī iekšējās prasības


Nepieciešamās prasmes un pieredze:

 • 6+ gadu atbilstoša pieredze ar iepriekš pieminētajām tehnoloģijām
 • Teorētiskās un praktiskās zināšanas programmēšanas tehnoloģijās un programmatūras izstrādes dzīves ciklā (SDLC)
 • Plašs garīgais skatījums un analītiskā domāšana
 • Spēcīgas saskarsmes prasmes un uz komandu orientēts domāšanas veids
 • Spēja uzrakstīt skaidrus arhitektūras projektu priekšlikumus
 • Augsts izpratnes līmenis par arhitektūras un uzņēmuma dizaina modeļiem
 • Eksperta līmeņa Java zināšanas un prasmes
 • Pieredze darbā ar relāciju datu bāzēm (Oracle vai MS SQL Server) un SQL
 • Izpratne par mikropakalpojumu arhitektūru un reaktīvo manifestu
 • Pārzināt Agile metodikas
 • Augstākais vidējais angļu valodas līmenis
 • Augstākā izglītība matemātikā vai datorzinātnēs


EIS piedāvā saviem darbiniekiem:


 • Iespēja strādāt pilnībā attālināti (vai hibrīda veidā)
 • Mājas biroja iekārtošana un komunālo pakalpojumu kompensācija
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Papildu finansiālie bonusi & papildu brīvdienas
 • Dažādas jaunu zināšanu apmaiņas un apmācības iespējas
 • Unikāla globāla darba vide
 • Tirgū konkurētspējīga atlīdzība, pamatojoties uz regulāriem darbības pārskatiem
 • Draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi
 • Attīstības iespējas visā pasaulē
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbook datoriem


Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  151 Professional Services: Billable
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Experienced
 • Compensation
  EUR 5500 - 7000 gross