Senior Business Analyst (OpenL & Rating)

151 Professional Services: Billable · Rīga, Riga
Department 151 Professional Services: Billable
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Experienced
Compensation 2000.00-5000.00 EUR gross


EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. Founded in 2008, EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels, and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insurtech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit EISGroup.com


We are looking for smart, dynamic and intuitive people to join our growing team of insurance technology professionals and industry experts – this particular opportunity is for an experienced Business Analyst.


About the Role

OpenL Business Analyst works with the customers (insurance companies) to understand their business processes and methodologies, translate them into clear and structured requirements (business rules), and implement them using OpenL Tablets syntax and Excel spreadsheets. Requirements are typically provided by the customer in the form of Excel spreadsheets, textual descriptions, and sometimes diagrams. 


OpenL Business Analyst is also responsible for coordinating the integration of implemented business rules with EIS Suite and other systems by preparing data mappings and integration requirements, assisting DEV team in interpreting them, and managing dependencies between business rules and other solution modules. 


Finally, OpenL Business Analyst provides continuous post-live support for the implemented solution and performs user training for customer’s personnel.


Responsibilities

 • Plan and monitor business analysis approach on customers’ projects, manage solution scope, and ensure adherence to deadlines
 • Define effective communication approach, plan and hold online and face-to-face meetings with customers
 • Elicit, analyze, document, verify, and approve functional and non-functional requirements for business rules
 • Manage dependencies between business rules and other solution components and systems involved
 • Create data models for customer’s business processes, reconcile them with EIS data models
 • Implement business rules in web-based and Excel-based environments using OpenL Tablets syntax
 • Work with the customer to understand the real-world testing scenarios, verify implemented business rules using OpenL tests
 • Prepare data mappings and integration requirements
 • Support QA team in business rules integration testing, coordinate customer’s user acceptance testing 
 • Provide post-live support for the implemented solution, engage in issues investigation and bug-fixing activities


Requirements

 • Minimum of 3 years of experiences as Business Analyst
 • Ability to work successfully on large IT projects with complex business logic
 • Strong data modeling and business process modeling skills
 • Excellent analytical thinking and problem-solving skills
 • Ability to work under tight deadlines and handle multiple detail-oriented tasks
 • Ability to influence at all levels of the organization
 • Ability to travel to client sites (minimal)
 • Excellent verbal and written English
 • Previous academic and/or professional experience in Insurance, Finance, Economics, Mathematics, or similar domains will be an advantage
 • Intermediate/advanced usage of MS Excel will be an advantage


We Offer: 

 • Opportunity to work fully remote (or hybrid) & possibility to work abroad for 3 months each year
 • Home office set up and utility compensation
 • Health and accident insurance
 • Additional financial benefits & extra holidays
 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • Work with the newest Apple Macbooks
*Monthly salary offer will be defined based up on the candidate’s professional competence compliance with job demands. The salary is a part of the remuneration package provided by EIS Group Latvia, that includes additional bonuses and opportunities (health insurance, professional development etc.)


By applying for this job vacancy, the candidate affirms the processing of his/her personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Latvia. Without candidate's consent his/her personal data will not be disclosed to the third parties.


LV


EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com


EIS aicina savā komandā pievienoties Vecāko Reitingu Biznesa Analītiķi.


Pienākumi:


  • Plānot un uzraudzīt biznesa analīzes pieeju klientu projektiem, pārvaldīt risinājumu apjomu un nodrošiniet termiņu ievērošanu

  • Definēt efektīvu komunikācijas pieeju, plānot un rīkot tiešsaistes un klātienes tikšanās ar klientiem

  • Noteikt, analizēt, dokumentēt, pārbaudīt un apstiprināt funkcionālās un nefunkcionālās prasības uzņēmējdarbības noteikumiem

  • Pārvaldīt sakarības starp biznesa noteikumiem un citiem risinājuma komponentiem un sistēmām

  • Izveidot datu modeļus klienta biznesa procesiem, saskaņojot tos ar EIS datu modeļiem

  • Ieviest biznesa noteikumus tīmekļa un Excel vidēs, izmantojot OpenL Tablets sintaksi

  • Cieša sadarbība ar klientu, lai izprastu reālus testēšanas scenārijus, pārbaudītu ieviestos biznesa noteikumus, izmantojot OpenL testus

  • Sagatavot datu kartējumus un integrācijas prasības

  • Atbalstīt kvalitātes nodrošināšanas komandu biznesa noteikumu integrācijas testēšanā, koordinējot klienta lietotāja pieņemšanas testēšanu

  • Nodrošināt ieviesto risinājumu pēcoperācijas atbalstu, iesaistoties problēmu izmeklēšanā un kļūdu labošanas aktivitātēs


Nepieciešamās prasmes: 


  • Vismaz 3 gadu pieredze biznesa analītiķa amatā
  • Spēja veiksmīgi strādāt pie lieliem IT projektiem ar sarežģītu biznesa loģiku

  • Spēcīgas datu un biznesa procesu modelēšanas prasmes

  • Teicamas analītiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes

  • Spēja strādāt īsos termiņos un veikt vairākus uz detaļām orientētus uzdevumus

  • Spēja veikt ietekmi visos organizācijas līmeņos

  • Spēja ceļot pie klienta (minimāla)

  • Teicama mutiska un rakstiska angļu valoda

  • Iepriekšēja akadēmiskā un/vai profesionālā pieredze apdrošināšanā, finansēs, ekonomikā, matemātikā vai līdzīgās jomās tiks uzskatīta par priekšrocību

  • Vidējas/padziļinātas MS Excel prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību


EIS saviem darbiniekiem piedāvā: 

 

 • Iespēja strādāt pilnībā attālināti (vai hibrīda veidā) & iespēja strādāt ārzemēs 3 mēnešus katru gadu
 • Mājas biroja iekārtošana un komunālo pakalpojumu kompensācija
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Papildu finansiālie bonusi & papildu brīvdienas
 • Dažādas jaunu zināšanu apmaiņas un apmācības iespējas
 • Unikāla globāla darba vide
 • Tirgū konkurētspējīga atlīdzība, pamatojoties uz regulāriem darbības pārskatiem
 • Draudzīgu kolektīvu un motivējošu darba vidi
 • Attīstības iespējas visā pasaulē
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbook datoriem


Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  151 Professional Services: Billable
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Experienced
 • Compensation
  2000.00-5000.00 EUR gross